Slovník právnych pojmov

Hnuteľné veci - Základné delenie vecí je na veci hnuteľné a veci nehnuteľné. Náš Občiansky zákonník definuje len veci nehnuteľné, ktorými sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (osobitné predpisy definíciu nehnuteľnosti bližšie špecifikujú). Hnuteľnými vecami sú všetky ostatné veci, ktoré nie sú nehnuteľnosťami.