Slovník právnych pojmov

Judikatúra - Judikatúra je v širšom slova zmysle rozhodovacia činnosť súdov Slovenskej republiky. V užšom slova zmysle sa za judikatúru považujú len rozhodnutia najvyšších súdnych autorít publikované v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, resp. Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu.