Slovník právnych pojmov

Alimenty - Alimenty a výživné sú synonymá. Náš právny poriadok pozná a používa pojem výživné, napr. v zákone o rodine.
Argumentum ad absurdum - Argumentum ad absurdum predstavuje argument dohnaný až do krajnosti/nezmyselnosti, cieľom ktorého je na extrémnom, až absurdnom príklade poukázať na nezmyselnosť iného tvrdenia, napr. tvrdenia protistrany.      
Beneficium cohaesionis - Beneficium cohaesionis je zásadou uplatňovanou najmä v trestnom práve najmä v súvislosti s podaním sťažnosti alebo odvolania len jedným z viacerých obvinení, a nadriadený orgán/odvolací súd rozhoduje v prospech tohto obvineného, pričom je to na prospech aj niektorému zo spoluobvinených, ktorí však sťažnosť/odvolanie nepodali. Podľa § 195 ods. 2 Trestného poriadku platí: ,,(2) Ak zmení nadriadený orgán uznesenie v prospech obvineného z dôvodu porušenia jeho práva na obhajobu a je to na prospech aj niektorému spoluobvinenému, zmení uznesenie aj v prospech tohto spoluobvineného." Podľa § 324 Trestného poriadku platí:  „Ak je dôvod, na ktorého základe rozhodol odvolací súd v prospech niektorého obžalovaného, na prospech aj ďalšiemu spoluobžalovanému alebo zúčastnenej osobe, ktorá nepodala odvolanie, rozhodne odvolací súd vždy aj v ich prospech. Rovnako rozhodne v prospech obžalovaného, ktorému je na prospech dôvod, na ktorého základe rozhodol v prospech zúčastnenej osoby.“.
Contra legem - Latinský pojem contra legem znamená ,,proti zákonu". Používa sa v prípade, ak je určité konanie v rozpore so zákonom.
De lege ferenda - De lege ferenda predstavuje úvahu o tom, ako by sa malo právna norma/právny predpis alebo celá právna úprava do budúcnosti zmeniť.
Demonštratívny výpočet - Demonštratívny alebo tiež aj exemplifikatívny výpočet predstavuje výpočet v zákone, ktorý nie je úplný. Pod demonštratívny výpočet možno subsumovať aj skutočnosti, ktoré v tomto zozname zahrnuté nie sú. Charakteristický je použitím pojmu ,,najmä". Opakom je taxatívny výpočet, ktorý je úplný, pričom platí, že čo nie je uvedené v taxatívnom výpočte, na to sa ustanovenie nevzťahuje. Príklad demonštratívneho výpočtu: ,,Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu." Keďže ustanovenie zákona používa pojem ,,najmä peniaze", pod ustanovenie možno subsumovať aj iné veci určené podľa druhu. Napr. predmetom zmluvy o pôžičke môže byť aj určitá hmotnosť pšenice, dreva, štrku a pod.
Dispozitívne ustanovenia - Dispozitívne ustanovenia sú ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa môžu zmluvné strany odchýliť, tzn. môžu si zmluvne dohodnúť svoje vzťahy inak ako upravuje dispozitívna právna norma.
Ex nunc - Pojem ex nunc upravuje časovú pôsobnosť, tzn. od kedy nastanú účinky určitého právneho úkonu. V prípade ex nunc nastávajú právne účinky okamihom právnej skutočnosti, ktorá nastala teraz (tzn. nie spätne do minulosti). Príklad: Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka má účinky ex nunc, teda zmluva sa nezrušuje od jej počiatku (teda od okamihu jej uzatvorenia), ale od okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Ex tunc - Pojem ex tunc upravuje časovú pôsobnosť, tzn. od kedy nastanú účinky určitého právneho úkonu. V prípade ex tunc nastávajú právne účinky od počiatku, teda posudzujú sa spätne aj do minulosti. Príklad: Odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka má účinky ex tunc, teda zmluva sa zrušuje od počiatku (tzn. spätne do minulosti k okamihu jej uzatvorenia).  
Facere - Latinský pojem facere znamená ,,niečo vykonať".
1 2 3