Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon), v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako ,,GDPR“) a zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,Zákon o advokácii) je JUDr. Marek Šabík – advokátska kancelária, s. r. o., IČO: 56121725, DIČ: 2122205591, IČ DPH: SK2122205591, je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 62782/N, so sídlom: Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany, konajúca prostredníctvom: JUDr. Marek Šabík, konateľ a advokát (ďalej len: prevádzkovateľ).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
e-mail: info@judrsabik.sk;
telefón: 0940 100 211.

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Osobné údaje slúžia na to, aby ste ako klient alebo iná fyzická osoba (ďalej len ako ,,dotknutá osoba) v rámci poskytnutia právnych služieb vedeli, prečo prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré údaje spracúva a aký je rozsah Vašich práv.

5. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutou súčasťou výkonu advokácie, plnenia zákonom stanovených povinností advokáta v záujme ochrany oprávnených záujmov klientov a advokátov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky na poskytovanie právnych služieb alebo ktoré získal na základe Vášho vyplnenia kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy a na výkon advokácie a poskytovanie právnych služieb, a to v rozsahu najmä: (i) titul, meno a priezvisko, (ii) adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, (iii) dátum narodenia, (iv) rodné číslo, (v) telefónne číslo, (vi) e-mail, (vii) iné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre poskytnutie právnej služby alebo dosiahnutie iného zákonného účelu, pre ktorý advokát ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje.

3. Osobné údaje prevádzkovateľ spracováva v písomnej ako aj v elektronickej forme.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva najmä z dôvodu plnenia si zmluvných povinností a z dôvodu, že takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je najmä zákon o advokácií (podľa § 18 ods. 6 zákona o advokácií je advokát oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič bez súhlasu dotknutej osoby.

2. Ďalšími osobitnými predpismi na základe ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby advokátom sú napr.: (i) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; (ii) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; (iii) zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; (iv) zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je aj

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

4. Účelom spracovania osobných údajov je

 • výkon advokácie, ktorým sa rozumie najmä zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád a stanovísk, spisovanie listín o právnych úkonov, spracúvanie právnych rozborov, spravovanie majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonávajú sústavne a za odmenu;
 • vybavenie Vašej objednávky, poskytnutie právnej služby a výkon práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky na právne služby (meno a adresa, kontaktné údaje, dátum narodenia, rodné číslo a pod.), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a na poskytovanie právnych služieb, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť a ani poskytovať klientovi právne služby v súlade so zákonom o advokácii a inými predpismi,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

5. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že za účelom priameho marketingu nespracováva osobné údaje dotknutej osoby bez priameho a aktívneho súhlasu dotknutej osoby (opt-in).

7. Niektoré osobné údaje spracúvame aj z dôvodu, že ste s ich spracúvaním vyjadrili písomný súhlas. Súhlas môžete udeliť na spracovávanie tých osobných údajov, ktoré nie je advokát oprávnený spracovávať na základe právneho predpisu, zmluvy alebo iného právneho základu.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Ak právny predpis neustanovuje čas, po ktorý je spracúvané osobné údaje potrebné uchovávať, v takom prípade prevádzkovateľ ako advokát uchováva osobné údaje po dobu 5 rokov po naplnení účelu, pre ktorý boli osobné údaje spracúvané.

2. Osobné údaje, ktoré advokát spracúva na základe písomného súhlasu dotknutej osoby spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do času, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá, podľa toho, ktorá z týchto skutočností na stane skôr.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní právnych služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, napr. iný advokát v rámci substitučného zastúpenia;
 • Podieľajúce sa na prevádzkovaní služby v súvislosti s prevádzkovaním webového sídla prevádzkovateľa;
 • Vykonávajúce účtovníctvo v spoločnosti na základe zmluvy s prevádzkovateľom s povinnosťou mlčanlivosti.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone o ochrane osobných údajov máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovaním spojenia pomocou https certifikátu, antivírusovým zabezpečením, umiestnením serveru v profesionálnej serverovni so zabezpečením, bezpečnostnými protipožiarnymi dverami, alarmom a pod.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Cookies

1. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že internetové stránky prevádzkovateľa používajú tzv. cookies na uľahčenie použiteľnosti internetovej stránky pre dotknutú osobu.

2. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia dotknutej osoby a používajú sa v prehliadači na viacero funkcií ako najmä zapamätanie si prihlasovacích údajov, zapamätanie si údajov, ktoré vloží dotknutá osoba do formulárov a pod.

3. Použitie Cookies si môže dotknutá osoba vypnúť priamo vo svojom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, Internet Explorer) najčastejšie v nastaveniach súkromia.

4. V prípade, ak má dotknutá osoba záujem na vypnutí Cookies a nevie potrebné nastavenie nájsť v svojom prehliadači, môže nás kontaktovať prostredníctvom e-mailového kontaktu uvedeného v čl. I týchto zásad ochrany osobných údajov.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte aj zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.5.2021.