Slovník právnych pojmov

Beneficium cohaesionis - Beneficium cohaesionis je zásadou uplatňovanou najmä v trestnom práve najmä v súvislosti s podaním sťažnosti alebo odvolania len jedným z viacerých obvinení, a nadriadený orgán/odvolací súd rozhoduje v prospech tohto obvineného, pričom je to na prospech aj niektorému zo spoluobvinených, ktorí však sťažnosť/odvolanie nepodali. Podľa § 195 ods. 2 Trestného poriadku platí: ,,(2) Ak zmení nadriadený orgán uznesenie v prospech obvineného z dôvodu porušenia jeho práva na obhajobu a je to na prospech aj niektorému spoluobvinenému, zmení uznesenie aj v prospech tohto spoluobvineného." Podľa § 324 Trestného poriadku platí:  „Ak je dôvod, na ktorého základe rozhodol odvolací súd v prospech niektorého obžalovaného, na prospech aj ďalšiemu spoluobžalovanému alebo zúčastnenej osobe, ktorá nepodala odvolanie, rozhodne odvolací súd vždy aj v ich prospech. Rovnako rozhodne v prospech obžalovaného, ktorému je na prospech dôvod, na ktorého základe rozhodol v prospech zúčastnenej osoby.“.