Slovník právnych pojmov

De lege ferenda - De lege ferenda predstavuje úvahu o tom, ako by sa malo právna norma/právny predpis alebo celá právna úprava do budúcnosti zmeniť.
Demonštratívny výpočet - Demonštratívny alebo tiež aj exemplifikatívny výpočet predstavuje výpočet v zákone, ktorý nie je úplný. Pod demonštratívny výpočet možno subsumovať aj skutočnosti, ktoré v tomto zozname zahrnuté nie sú. Charakteristický je použitím pojmu ,,najmä". Opakom je taxatívny výpočet, ktorý je úplný, pričom platí, že čo nie je uvedené v taxatívnom výpočte, na to sa ustanovenie nevzťahuje. Príklad demonštratívneho výpočtu: ,,Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu." Keďže ustanovenie zákona používa pojem ,,najmä peniaze", pod ustanovenie možno subsumovať aj iné veci určené podľa druhu. Napr. predmetom zmluvy o pôžičke môže byť aj určitá hmotnosť pšenice, dreva, štrku a pod.
Dispozitívne ustanovenia - Dispozitívne ustanovenia sú ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa môžu zmluvné strany odchýliť, tzn. môžu si zmluvne dohodnúť svoje vzťahy inak ako upravuje dispozitívna právna norma.