Právne oblasti

Právne služby poskytujeme predovšetkým v týchto oblastiach práva.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme najmä tieto služby:
 • vymáhanie pohľadávok (napr. nezaplatených faktúr za tovar a služby, neplnenie včas zmluvných záväzkov, vymáhanie zmluvných pokút a pod.);
 • zakladanie obchodných spoločností (najmä založenie s.r.o. –  spoločnosti s ručením obmedzeným);
 • prevody obchodných podielov a súvisiaca dokumentácia;
 • právne služby v oblasti ochrany pred nekalou súťažou;
 • príprava rôznych zmlúv pre podnikateľov (napr. zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, rámcové zmluvy o spolupráci alebo dodávkach tovaru, sprostredkovateľské zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, mandátne zmluvy, všeobecné obchodné podmienky a iné);
 • právne zastupovanie pri rôznych zmluvných alebo zákonných záväzkoch (napr. pri zodpovednosti za vady diela alebo tovaru, zmluvné pokuty, omeškanie dlžníka alebo veriteľa a pod.);
 • vedenie alebo účasť na obchodných rokovaniach;
 • sporová agenda;
 • register partnerov verejného sektora;
 • a iné. 

Občianske právo

Pre bežných občanov poskytujeme najmä nasledovné služby:
 • sporová agenda a zastupovanie klientov pred súdmi;
 • právo nehnuteľností – od rokovaní až po prípravu zmlúv o prevode nehnuteľností a zápis do katastra nehnuteľností;
 • ochrana osobnosti;
 • vymáhanie nárokov vyplývajúcich z náhrady škody alebo zodpovednosti za vady tovaru a služieb;
 • zakladanie občianskych združení;
 • vymáhanie dlhov (napr. nevrátenie pôžičky dlžníkom a pod.);
 • zmluvná agenda – príprava a pripomienkovanie zmlúv (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zaopatrovateľská zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, záložné zmluvy a iné);
 • susedské spory;
 • dedičské právo;
 • a iné. 

Rodinné právo

Z rodinného práva najčastejšie poskytujeme tieto právne služby:
 • príprava návrhu na rozvod;
 • dohody a spory o výkone rodičovských práv a povinností;
 • rozdelenie majetku po rozvode/zániku manželstva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • návrhy na zvýšenie výživného;
 • návrhy na zníženie výživného;
 • sporová a mimosporová agenda – zastupovanie klientov pred súdmi;
 • žaloby o neplatnosť manželstva;
 • právna obrana pri zásahoch do rodičovských práv a povinností;
 • a iné. 

Pracovné právo

V pracovnom práve poskytujeme aj tieto právne služby:
 • príprava pracovných zmlúv;
 • príprava dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru;
 • príprava dohôd o mlčanlivosti;
 • vymáhanie nezaplatenej mzdy, odstupného a iných peňažných nárokov zamestnancov;
 • vymáhanie nárokov z náhrady škody spôsobenej zamestnancom;
 • žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru (spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, v skúšobnej dobe alebo dohodou) vrátane vymáhania súvisiacich nárokov;
 • zastupovanie klientov na rokovaniach a vyjednávaniach;
 • a iné. 

Správne právo

V prípade správneho práva poskytujeme najmä tieto právne služby:
 • vypracovávanie žiadostí pre orgány verejnej správy v rôznych pododvetiach správneho práva;
 • obrana klientov pred neoprávnenými sankciami od správneho orgánu;
 • zastupovanie klientov v správnych konaniach;
 • správne súdnictvo a zastupovanie klientov pred súdmi vrátane kasačných sťažností;
 • ohlasovanie živností;
 • odvolania a iné opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy;
 • príprava kvalifikovaných podnetov na orgány verejnej správy;
 • právne poradenstvo a príprava právnych stanovísk;
 • a iné. 

Daňové právo

Naše služby v oblasti daňového práva:
 • zastupovanie klientov pri daňových kontrolách a úkonoch počas daňovej kontroly;
 • zastupovanie klientov vo vyrubovacom konaní a úkonoch počas vyrubovacieho konania;
 • zastupovanie klientov v daňových konaniach (napr. o uložení pokuty);
 • opravné prostriedky/odvolanie voči rozhodnutiam o vyrubení dane alebo rozdielu dane;
 • opravné prostriedky/odvolanie voči rozhodnutiam o uložení sankcie správcom dane;
 • správne súdnictvo a žaloby o neplatnosť rozhodnutí správcu dane;
 • kasačné sťažnosti proti rozhodnutiam v správnom súdnictve v oblasti daní;
 • právne poradenstvo a právne stanoviská;
 • a iné. 

Trestné právo

V prípade trestného práva poskytujeme najmä tieto právne služby:
 • obhajoba klientov v trestnom konaní; 
 • ochrana práv obvineného/obžalovaného počas celého trestného konania;
 • príprava opravných prostriedkov v trestnom konaní, najmä sťažnosť, odpor, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania a pod.
 • príprava žiadosti obvineného/obžalovaného na prepustenie z väzby;
 • príprava žiadosti odsúdeného o milosť;
 • príprava žiadosti odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody;
 • príprava trestných oznámení;
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní;
 • a iné.