Slovník právnych pojmov

Pacta sunt servanda - Pacta sunt servanda je latinská zásada, ktorá v preklade znamená, že zmluvy sa majú dodržiavať. Táto zásada sa uplatňuje nielen v súkromnom, ale aj v medzinárodnom práve ako zásada poctivého dodržiavania záväzkov.