Slovník právnych pojmov

Kogentné ustanovenie - Pojem kogentné ustanovenie znamená, že od určitého ustanovenia právneho predpisu sa nemožno odchýliť. Ak by sa napr. zmluvné strany dohodli inak v rozpore s kogentným ustanovením, takáto dohoda by nebola platná. Opakom sú dispozitívne ustanovenia, od ktorých sa môžu zmluvné strany odchýliť a dohodnúť si svoje vzťahy inak ako určuje zákon.