Slovník právnych pojmov

Taxatívny výpočet - Taxatívny výpočet je výpočet obsiahnutý v právnom predpise, ktorý je úplný - zjednodušene povedané, čo nie je v taxatívnom výpočte, na to sa ustanovenie nevzťahuje. Opakom je demonštratívny (alebo tiež aj exemplifikatívny) výpočet, ktorý je charakteristický tým, že nie je kompletný a pod dané ustanovenie právneho predpisu možno subsumovať aj iné príklady. Príklad taxatívneho výpočtu:
§ 78 ods. 1 Obchodného zákonníka:
,,Spoločenská zmluva musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,
c) predmet podnikania spoločnosti."
Z uvedeného príkladu vyplýva, čo musí obsahovať spoločenská zmluva verejnej obchodnej spoločnosti. Výpočet je taxatívny, preto uvedený výpočet musí byť obsiahnutý v spoločenskej zmluve, pričom súčasne ide o úplný výpočet základných náležitostí nevyhnutných na platnosť tejto spoločenskej zmluvy.