Cenník

Aké formy odmeňovania môžeme dohodnúť

Právne služby poskytujeme za odmenu. Spôsoby odmeňovania sú upravené vo vyhláške č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako ,,Vyhláška”).

Odmena podľa Vyhlášky môže byť s klientom dohodnutá nasledovne

1) Hodinová odmena

Hodinová odmena sa poskytuje podľa času vynaloženého na poskytnutie právnej služby pre klienta. Odmena sa počíta za každú začatú štvrťhodinu. Samozrejmosťou je detailné vyúčtovanie a vyčíslenie trvania právnej služby klientovi. 

K tejto forme odmeňovania pristupujeme po dohode s klientom najmä v prípade, ak poskytnutie právnej služby spočíva v určitej časovo neobmedzenej činnosti, alebo čas trvania poskytnutia právnej služby nie je efektívne určiť vopred. 

2) Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť (i) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo (ii) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
 
Napr.:
– Založenie s.r.o.: od 250,- eur;
– Vybavenie platcovstva DPH spoločnosti: od 450,- eur;
– Kúpna zmluva na nehnuteľnosť vrátane návrhu na vklad: od 150,- eur;
– Návrh na rozvod: od 120,- eur.
a pod. 
 
K tomuto druhu odmeňovania pristupujeme po dohode s klientom najmä v prípade, ak právna služba spočíva v jednorazovom poskytnutí právnej služby (napr. vypracovanie zmluvnej dokumentácie) alebo v prípade, ak má klient záujem o pravidelné poskytovanie právnych služieb s vopred určiteľným rozsahom. 

3) Tarifná odmena

Výška tarifnej odmeny sa určuje podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré sme pre klienta vykonali.  

Konkrétna výška odmeny sa počíta z hodnoty veci, pričom presné vzorce výpočtu sú upravené vo Vyhláške. Výpočet a výšku hodnoty úkonu právnej služby s Vami prejdeme na začiatku poskytovania právnej služby.
 

4) Podielová odmena

Podielová odmena patrí advokátovi po dohode s klientom len v prípade úspechu vo veci, a to vo výške maximálne do 20 % z hodnoty veci. 

5) Kombinovaná odmena

Odmena advokáta môže byť aj kombináciou vyššie uvedených spôsobov odmeňovania advokátov podľa Vyhlášky. Pôjde napr. o prípady zníženej hodinovej odmeny spolu so zníženou podielovou odmenou a pod. 

Konkrétne určenie odmeny závisí od dohody s klientom a od druhu a zložitosti poskytovania právnej služby.

Dohodnite si s nami úvodnú konzultáciu. Na tejto úvodnej konzultácií s Vami v stručnosti prejdeme Váš právny problém a prejdeme s Vami aj podmienky odmeňovania. Pokojne nás preto kontaktujte a všetky úvodné záležitosti s Vami radi prejdeme.  

JUDr. Marek Šabík nie je platcom DPH.

Kontaktujte nás: