Slovník právnych pojmov

Ex nunc - Pojem ex nunc upravuje časovú pôsobnosť, tzn. od kedy nastanú účinky určitého právneho úkonu. V prípade ex nunc nastávajú právne účinky okamihom právnej skutočnosti, ktorá nastala teraz (tzn. nie spätne do minulosti). Príklad: Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka má účinky ex nunc, teda zmluva sa nezrušuje od jej počiatku (teda od okamihu jej uzatvorenia), ale od okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Ex tunc - Pojem ex tunc upravuje časovú pôsobnosť, tzn. od kedy nastanú účinky určitého právneho úkonu. V prípade ex tunc nastávajú právne účinky od počiatku, teda posudzujú sa spätne aj do minulosti. Príklad: Odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka má účinky ex tunc, teda zmluva sa zrušuje od počiatku (tzn. spätne do minulosti k okamihu jej uzatvorenia).