Slovník právnych pojmov

Contra legem - Latinský pojem contra legem znamená ,,proti zákonu". Používa sa v prípade, ak je určité konanie v rozpore so zákonom.