Slovník právnych pojmov

Generálny prokurátor - Generálny prokurátor stojí na čele Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá predstavuje najvyšší orgán v hierarchií prokuratúry. Generálny prokurátor je nadriadený ostatným prokurátorom.
Hnuteľné veci - Základné delenie vecí je na veci hnuteľné a veci nehnuteľné. Náš Občiansky zákonník definuje len veci nehnuteľné, ktorými sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (osobitné predpisy definíciu nehnuteľnosti bližšie špecifikujú). Hnuteľnými vecami sú všetky ostatné veci, ktoré nie sú nehnuteľnosťami.
In dubio pro reo - In dubio pro reo je právna zásada, ktorá znamená ,,v pochybnostiach v prospech obvineného". Uplatňuje sa najmä v trestnom práve. Z tejto zásady vyplýva, že obvinenému musí byť vina dokázaná bez pochybností. Pokiaľ o vine obvineného existujú pochybnosti, súd bude musieť rozhodnúť v prospech obvineného/obžalovaného.
Judikatúra - Judikatúra je v širšom slova zmysle rozhodovacia činnosť súdov Slovenskej republiky. V užšom slova zmysle sa za judikatúru považujú len rozhodnutia najvyšších súdnych autorít publikované v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, resp. Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu.
Kogentné ustanovenie - Pojem kogentné ustanovenie znamená, že od určitého ustanovenia právneho predpisu sa nemožno odchýliť. Ak by sa napr. zmluvné strany dohodli inak v rozpore s kogentným ustanovením, takáto dohoda by nebola platná. Opakom sú dispozitívne ustanovenia, od ktorých sa môžu zmluvné strany odchýliť a dohodnúť si svoje vzťahy inak ako určuje zákon.
Mea culpa - Mea culpa je latinský pojem, ktorý v preklade znamená ,,moja vina".
Nehnuteľné veci - Nehnuteľné veci sú v zmysle § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.
Pacta sunt servanda - Pacta sunt servanda je latinská zásada, ktorá v preklade znamená, že zmluvy sa majú dodržiavať. Táto zásada sa uplatňuje nielen v súkromnom, ale aj v medzinárodnom práve ako zásada poctivého dodržiavania záväzkov.
Taxatívny výpočet - Taxatívny výpočet je výpočet obsiahnutý v právnom predpise, ktorý je úplný - zjednodušene povedané, čo nie je v taxatívnom výpočte, na to sa ustanovenie nevzťahuje. Opakom je demonštratívny (alebo tiež aj exemplifikatívny) výpočet, ktorý je charakteristický tým, že nie je kompletný a pod dané ustanovenie právneho predpisu možno subsumovať aj iné príklady. Príklad taxatívneho výpočtu:
§ 78 ods. 1 Obchodného zákonníka:
,,Spoločenská zmluva musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,
c) predmet podnikania spoločnosti."
Z uvedeného príkladu vyplýva, čo musí obsahovať spoločenská zmluva verejnej obchodnej spoločnosti. Výpočet je taxatívny, preto uvedený výpočet musí byť obsiahnutý v spoločenskej zmluve, pričom súčasne ide o úplný výpočet základných náležitostí nevyhnutných na platnosť tejto spoločenskej zmluvy.
Z. z. - Z. z. je skratka pre Zbierka zákonov. Používa sa od roku 1993.
1 2 3