Prípustnosť úpravy zmluvnej pokuty v obchodných podmienkach

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa vo svojom uznesení zo dňa 31.10.2023, sp. zn. 2Obdo/37/2022, zaoberal aj otázkou, či je zachovaná povinná písomná forma dohody o zmluvnej pokute v obchodnoprávnych vzťahoch v prípade, ak ustanovenia o zmluvných pokutách nie sú obsiahnuté priamo v zmluve, ale sú obsiahnuté len vo všeobecných obchodných podmienkach. 

V zmysle označeného rozhodnutia NSSR platí: ,,Písomná forma dohody o zmluvnej pokute v obchodnoprávnych vzťahoch je dodržaná aj v prípade, ak dohoda o zmluvnej pokute je obsiahnutá vo všeobecných obchodných podmienkach jednej zmluvnej strany, pričom druhá zmluvná strana v zmluve uzavretej v písomnej forme prehlási, že ich obsah je jej známy.

Z citovaného právneho názoru najvyššieho súdu teda vyplýva, že ustanovenie o zmluvnej pokute v obchodnoprávnych vzťahoch nemusí byť obsiahnuté priamo v zmluve, ale platná bude aj úprava vo všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ v zmluve bude aspoň prehlásenie druhej zmluvnej strany, že obsah všeobecných obchodných podmienok pozná, resp. že je ich obsah tejto druhej strane známy.

Podnikatelia, aj s prihliadnutím na toto rozhodnutie najvyššieho súdu neriskujte a od obchodných partnerov si vždy žiadajte nielen zmluvu, ktorú podpisujete, ale aj obchodné podmienky alebo inú dokumentáciu, na ktorú sa v zmluve odkazuje, alebo ktorá sa v zmluve čo i len spomína. 

 

Publikované ku dňu 31.5.2024

Ostatné články