Zánik účasti spoločníka v spoločnosti (1.)

V našom právnom poriadku nemôže spoločník zo spoločnosti s ručením obmedzeným len tak vystúpiť. Pokiaľ má záujem ukončiť svoju účasť v spoločnosti, môže postupovať len určitými postupmi v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Na účely tohto článku si v krátkosti rozoberieme prevod obchodného podielu a návrh spoločníka na súd na zrušenie jeho účasti v spoločnosti.

1. Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu sa realizuje zmluvou o prevode obchodného podielu a predstavuje asi najrýchlejší spôsob zániku účasti spoločníka v spoločnosti (a súčasného vzniku účasti inej osoby, na ktorú sa obchodný podiel prevedie, alebo zväčšenia obchodného podielu už existujúceho spoločníka). 

Kedy možno previesť obchodný podiel?

Pri prevode obchodného podielu je potrebné rozlišovať dve situácie, a to (i) či sa podiel prevádza na iného spoločníka, alebo (ii) či sa obchodný podiel prevádza na tretiu osobu mimo spoločnosti. 

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je možný so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, ak to spoločenská zmluva nevylučuje. Spoločenská zmluva môže podmienky prevodu na iného spoločníka upraviť alebo ho úplne vylúčiť. Inými slovami, pokiaľ spoločnosť nemá v spoločenskej zmluve uvedené, že prevod obchodného podielu je vylúčený prípadne inak podmienený, na iného spoločníka je možné obchodný podiel previesť. 

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu mimo spoločnosti je možný len v prípade, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Inými slovami, pokiaľ spoločenská zmluva spoločnosti výslovne neuvádza, že je prevod obchodného podielu možný aj na tretiu osobu, takýto prevod nebude možný. 

Kedy nemožno previesť obchodný podiel? 

V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel (a to ani na iného spoločníka a ani na tretiu osobu) v prípade, ak:

(i) sa voči danej spoločnosti vedie konanie o jej zrušení;

(ii) táto spoločnosť bola zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu;

(iii) pôsobia voči tejto spoločnosti účinky konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie;

(iv) je voči spoločníkovi vedená exekúcia;

(v) je voči nadobúdateľovi vedená exekúcia. 

Ako sa realizuje prevod obchodného podielu? 

Obchodný podiel sa prevádza písomnou zmluvou o prevode obchodného podielu, na ktorej podpisy prevodcu aj nadobúdateľa obchodného podielu musia byť overené.

Zmluva o prevode obchodného podielu môže byť odplatná aj bezodplatná. Aby bola určitá, je potrebné v nej okrem zmluvných strán presne vymedziť aj prevádzaný obchodný podiel. Ďalšou obligatórnou náležitosťou tejto zmluvy je vyhlásenie nadobúdateľa, že pristupuje k spoločenskej zmluve spoločnosti. Ak spoločnosť prijal aj stanovy, vyhlásiť musí aj to, že pristupuje k stanovám spoločnosti. Vhodné je si upraviť aj práva a povinnosti zmluvných strán podľa zamýšľaných požiadaviek.

Vyžaduje sa na prevod obchodného podielu zápis v obchodnom registri? 

Odpoveďou je v každom prípade áno, avšak účinky prevodu obchodného podielu sú rôzne v závislosti od toho, či ide o prevod menšinového alebo väčšinového obchodného podielu.

Pri prevode menšinového obchodného podielu nastanú účinku skôr ako pri prevode väčšinového podielu, aby však spoločnosť (alebo jej konatelia ako fyzické osoby) neriskovali sankciu, zapísať zmeny do obchodného registra treba v oboch prípadoch.  

Na nadobudnutie účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu treba v prípade aj menšinového aj väčšinového podielu doručiť zmluvu o prevode obchodného podielu do spoločnosti. Takáto zmluva nenadobudne totiž účinnosť skôr ako je doručená do spoločnosti. Nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa vyžaduje podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy. 

V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu tento prevod nadobudne účinnosť až zápisom do obchodného registra. Inými slovami, dokiaľ nie je podaný návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a dokiaľ o tomto návrhu nie je rozhodnuté zapísaním zmien, prevod obchodného podielu nenadobudne účinnosť, a to bez ohľadu na to, či bola zmluva podpísaná, doručená do spoločnosti a valné zhromaždenie s prevodom súhlasilo.  

Len pripomenieme špecifikum pri počítaní väčšiny – obchodný podiel sa považuje za väčšinový už keď má spoločník 50 % (tzn. stačí polovica, netreba nadpolovičnú väčšinu ako môže názov ,,väčšinový podiel“ evokovať). 

 

2. Zrušenie účasti spoločníka súdom 

Spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným môže podať návrh na súd, aby ten zrušil jeho účasť v spoločnosti. Podmienkou však je, aby od tohto spoločníka nebolo možné spravodlivo požadovať, aby v tejto spoločnosti zotrval. 

Obchodný zákonník presne nedefinuje príklady, kedy nie je možné od spoločníka spravodlivo požadovať jeho zotrvanie v spoločnosti, preto treba vychádzať z konkrétnych skutkových okolností prípadu. 

V praxi je týmto dôvodom často nevhodný zdravotný stav spoločníka, nezhody medzi spoločníkmi, v dôsledku čoho nedokáže spoločník realizovať práva spoločníka a pod. 

Súdny poplatok za takýto návrh na súd je v zmysle položky 1 písm. b) sadzobníka súdnych poplatkov suma 99,50 €. Súdny poplatok je možné znížiť elektronickým podaním, ktoré ako advokáti vieme spracovať. 

Čo musí obsahovať návrh na súd na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti? 

Keďže ide o formálne podanie na súd, to musí obsahovať určité formálne náležitosti. Tými sú najmä:

(i) označenie strán – tzn. označenie navrhovateľa-spoločníka a označenie spoločnosti, v ktorej má záujem spoločník zrušiť svoju účasť;

(ii) opísanie rozhodujúcich skutočností so zameraním sa najmä na dôvody, pre ktoré nemožno od spoločníka požadovať, aby v tejto spoločnosti zotrval;

(iii) označenie a doloženie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení;

(iv) uvedenie návrhu, čoho sa navrhovateľ domáha (tzn. petit návrhu). 

Kedy zaniká účasť spoločníka v spoločnosti pri tomto spôsobe?

Účasť spoločníka v takejto spoločnosti zaniká až právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení účasti spoločníka v spoločnosti. Keďže súdne konanie môže trvať dlhší čas, efektívnejšie a podstatne rýchlejšie je obchodný podiel previesť na inú osobu. 

— 

Dobrovoľný zánik účasti spoločníka v spoločnosti je spojený s viacerými formalitami, ktoré je potrebné na zánik účasti dodržať. Pokiaľ máte záujem o zánik Vašej účasti v spoločnosti, pokojne nás kontaktujte a radi sa na Váš prípad pozrieme.

JUDr. Marek Šabík, advokát, 8.8.2021

Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo: 0940 100 211

Alebo pošlite e-mail na:
info@judrsabik.sk

Ostatné články