Category

Články
Prevencia je vždy lacnejšia ako riešenie následku. Základné pravidlo, ktoré platí aj v podnikaní. Nenechajte preto nič na náhodu a nechajte si vytvoriť report rizikovosti obchodného partnera.
Read More
Od 1.7.2023 je naša advokátska kancelária platiteľom DPH. Naši klienti, podnikatelia a platitelia DPH, tak budú môcť využiť odpočet DPH aj z našich právnych služieb.
Read More
Google Street View a ochrana súkromia
Viacero osôb môže nájsť seba alebo svoje nehnuteľnosti zverejnené na Google mapách cez funkciu Google Street View (fukcia zobrazenia ulice). Google takto sníma automaticky veľké množsto ulíc na území (nielen) Slovenskej republiky, v dôsledku čoho však často dochádza k narúšaniu súkromia fyzických alebo právnických osôb napr. nasnímaním a online sprístupnením súkromných priestorov, dvorov alebo záhrad...
Read More
Bolo Vaše zdravie poškodené treťou osobou napr. v dôsledku dopravnej nehody, napadnutia alebo z iného dôvodu? V tomto článku sa môžete dočítať aké minimálne nároky máte voči osobe, ktorá Vám škodu na zdraví spôsobila.
Read More
Obchodné spoločnosti (napr. najbežnejšie s.r.o.) sú povinné najneskôr do 30.9.2022 doplniť do obchodného registra určité údaje, najmä rodné čísla, prípadne čísla občianskeho preukazu spoločníkov a štatutárnych orgánov (napr. konateľov pri s.r.o.). Pokiaľ tak nespravia, riskujú uloženie pokuty až do výšky 3 310,- eur.
Read More
Pokiaľ ste spoluvlastníkom určitej veci (napr. nehnuteľnosti), pričom túto vec užíva len iný spoluvlastník a nie aj Vy, môžete od tohto užívajúceho spoluvlastníka požadovať náhradu za úživanie aj Vášho spoluvlastníckeho podielu na veci.
Read More
Často sa stáva, že po začatí dedičského konania sa potenciálny dedič dozvie nemilú správu, a to, že poručiteľ zanechal závet, v ktorom na túto osobu vôbec nemyslel. Prípadne v horšom prípade, že poručiteľ priamo tohto potenciálneho dediča vydedil. Aké možnosti právnej obrany má tento potenciálny dedič? To sa môžete dočítať v tomto článku nižšie.
Read More
Ak bol odsúdenému v trestnom konaní uložení trest zákazu činnosti a ak nejde o špecifické prípady, po uplynutí polovice uloženého trestu zákazu činnosti môže súd rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku tohto trestu zákazu činnosti (napr. uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu).
Read More
Súčasťou pomerne rozsiahleho poslaneckého návrhu novely zákona, ktorým sa mení Trestný zákon, je aj nová skutková podstata trestného činu Šírenia nepravdivej informácie. Tento článok obsahuje len úvahy z praxe obhajcu vychádzajúcom pritom z dostupných informácii. Keďže ide len o návrh zákona, nie je vylúčené, že finálna podoba novej skutkovej podstaty bude upravená (resp. otázne je,...
Read More
Inštitút vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam prešiel v roku 2021 významnou zmenou, ktorú do právneho poriadku priniesla novela Civilného mimosporového poriadku. Aké sú zásadné rozdiely sa môžete dočítať v tomto článku.
Read More
1 2 3