Od autora

JUDr. Marek Šabík
Inštitút vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam prešiel v roku 2021 významnou zmenou, ktorú do právneho poriadku priniesla novela Civilného mimosporového poriadku. Aké sú zásadné rozdiely sa môžete dočítať v tomto článku.
Read More
Ak podnikáte prostredníctvom obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), nezabudnite ukladať účtovnú závierku do zbierky listín. Neuloženie účtovnej závierky v zákonnej lehote je dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom a uloženie pokuty, čo určite nie je v záujme žiadnej osoby podnikajúcej prostredníctvom spoločnosti.
Read More
Veľa právnych mýtov, ktoré kolujú na internete, sa týkajú obrany a trestného práva. Často sa možno stretnúť napr. s tvrdením, že prostriedok obrany musí zodpovedať tomu, čo má útočník. Ďalším častým tvrdením je aj to, že brániť sa možno až po prvom údere/útoku od útočníka. Je tomu v zmysle nášho právneho poriadku ale skutočne tak?
Read More
Podľa ust. § 72 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce platí: ,,V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.” Čo však v prípade, ak bol prejav vôle smerujúci k skončeniu pracovného pomeru počas skúšobnej doby vykonaný inak ako písomne?
Read More
Omeškaním dlžníka-podnikateľa vznikajú veriteľovi-podnikateľovi viaceré nároky, medzi ktoré patrí aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Read More
Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať viaceré zákonné náležitosti. Pokiaľ tieto náležitosti v zmluve chýbajú, sú nesprávne, prípadne táto zmluva nie je uzatvorená písomne, alebo je nesprávne vyjadrený údaj RPMN, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový.
Read More
Muža nie je možné v zmysle nášho Trestného zákona po právnej stránke znásilniť. Dôvodom je formulácia ustanovenia a jednotlivé znaky skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, ktorá na muža nemyslí.
Read More
Väčšinu žalôb, návrhov na súdy alebo podaní pre orgány verejnej správy je možné podať aj elektronicky. Výhoda elektronického podania okrem toho, že sa dá realizovať z pohodlia domova, je aj zníženie súdneho poplatku.
Read More
Od dlžníka v omeškaní môžete požadovať úroky z omeškania, aj keď ste sa na tom osobitne nedohodli. Na vznik nároku na úroky z omeškania nie je potrebné dlžníka ani osobitne vyzývať. 
Read More
V tomto článku budeme uverejňovať krátke obrázkové tipy, zaujímavosti alebo mýty z právneho sveta, ktoré Vám môžu pomôcť, resp. ktoré považujeme za zaujímavé z akéhokoľvek dôvodu. Článok aktualizovaný o nové informácie dňa 9.9.2021.
Read More
1 2 3