Súdny poplatok pri vyporiadaní BSM

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom sa podobne ako aj pri iných súdnych konaniach platí súdny poplatok. Pri tomto konaní však existujú určité špecifiká, ktoré si rozoberieme v tomto krátkom článku.

Relevantnú právnu úpravu možno nájsť v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,Zákon o súdnych poplatkoch“). 

 

Kto platí súdny poplatok pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov? 

Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o súdnych poplatkoch platí: 
,,Poplatníkom je:
a) navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b) obe strany sporu (ďalej len „strana“) v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jedna z nich podľa rozhodnutia súdu,…“

Z citovaného ustanovenia vyplýva jednak základné pravidlo (v písm. a), podľa ktorého poplatok platí ten, kto podáva návrh na súd, ak je podľa sadzobníka za takýto návrh ustanovený poplatok. 

V prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len ako ,,BSM“) však nastupuje aj ďalšie zákonné pravidlo (písm. b), podľa ktorého platí, že poplatníkom súdneho poplatku sú obe strany konania o vyporiadanie BSM (teda obaja bývalí manželia) alebo len jeden z nich podľa rozhodnutia súdu. 

Z praxe súdy často zaviažu zaplatiť súdny poplatok oboch manželov, aj keď nie je vylúčené, aby súd zaviazal zaplatiť súdny poplatok len jedného z manželov (v praxi však ide skôr o výnimku). 

Aká je výška súdneho poplatku za vyporiadanie BSM? 

Podľa položky 6 sadzobníka súdnych poplatkov sa za vyporiadanie BSM platia súdne poplatky na dvakrát, a to:

(i) suma 66,- eur, ktoré platí navrhovateľ pri podávaní návrhu na súd na vyporiadanie BSM;

(ii) po skončení konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura.

Tento druhý (ii) súdny poplatok spravidla súd zaviaže zaplatiť oboch bývalých manželov. 

Len pre úplnosť spomenieme, že využitím elektronických prostriedkov pri podávaní návrhu je možné súdny poplatok znížiť až o polovicu, najviac však o 70,- €. 

Z čoho sa vychádza pri výpočte tohto súdneho poplatku? 

Odpoveď možno nájsť v ust. § 7 ods. 8 Zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého platí:

,,V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.“

 

JUDr. Marek Šabík, advokát, 23.7.2021

Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo: 0940 100 211

Alebo pošlite e-mail na:
info@judrsabik.sk

Ostatné články