Category

Články
Inštitút vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam prešiel v roku 2021 významnou zmenou, ktorú do právneho poriadku priniesla novela Civilného mimosporového poriadku. Aké sú zásadné rozdiely sa môžete dočítať v tomto článku.
Read More
Veľa právnych mýtov, ktoré kolujú na internete, sa týkajú obrany a trestného práva. Často sa možno stretnúť napr. s tvrdením, že prostriedok obrany musí zodpovedať tomu, čo má útočník. Ďalším častým tvrdením je aj to, že brániť sa možno až po prvom údere/útoku od útočníka. Je tomu v zmysle nášho právneho poriadku ale skutočne tak?
Read More
Podľa ust. § 72 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce platí: ,,V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.“ Čo však v prípade, ak bol prejav vôle smerujúci k skončeniu pracovného pomeru počas skúšobnej doby vykonaný inak ako písomne?
Read More
Omeškaním dlžníka-podnikateľa vznikajú veriteľovi-podnikateľovi viaceré nároky, medzi ktoré patrí aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Read More
Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať viaceré zákonné náležitosti. Pokiaľ tieto náležitosti v zmluve chýbajú, sú nesprávne, prípadne táto zmluva nie je uzatvorená písomne, alebo je nesprávne vyjadrený údaj RPMN, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový.
Read More
Muža nie je možné v zmysle nášho Trestného zákona po právnej stránke znásilniť. Dôvodom je formulácia ustanovenia a jednotlivé znaky skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, ktorá na muža nemyslí.
Read More
Väčšinu žalôb, návrhov na súdy alebo podaní pre orgány verejnej správy je možné podať aj elektronicky. Výhoda elektronického podania okrem toho, že sa dá realizovať z pohodlia domova, je aj zníženie súdneho poplatku.
Read More
Od dlžníka v omeškaní môžete požadovať úroky z omeškania, aj keď ste sa na tom osobitne nedohodli. Na vznik nároku na úroky z omeškania nie je potrebné dlžníka ani osobitne vyzývať. 
Read More
V našom právnom poriadku nemôže spoločník zo spoločnosti s ručením obmedzeným len tak vystúpiť. Pokiaľ má záujem ukončiť svoju účasť v spoločnosti, môže postupovať len určitými spôsobmi. Na účely tohto článku si v krátkosti rozoberieme prevod obchodného podielu a návrh spoločníka na súd na zrušenie jeho účasti v spoločnosti.
Read More
Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom sa podobne ako aj pri iných súdnych konaniach platí súdny poplatok. Pri tomto konaní existujú však určité špecifiká, ktoré si rozoberieme v tomto krátkom článku.
Read More
1 2 3