Články

Zaujímavosti z právneho sveta

Navrhovaný trestný čin Šírenia nepravdivej informácie nebude možné v praxi stíhať

Súčasťou pomerne rozsiahleho poslaneckého návrhu novely zákona, ktorým sa mení Trestný zákon, je aj nová skutková podstata trestného činu Šírenia nepravdivej informácie. Tento článok obsahuje len úvahy z praxe obhajcu vychádzajúcom pritom z dostupných informácii. Keďže ide len o návrh zákona, nie je vylúčené, že...
Čítať viac

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti po novom v roku 2022

Inštitút vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam prešiel v roku 2021 významnou zmenou, ktorú do právneho poriadku priniesla novela Civilného mimosporového poriadku. Aké sú zásadné rozdiely sa môžete dočítať v tomto článku.
Čítať viac

Právny tip #5 – účtovné závierky a zrušenie spoločnosti súdom

Ak podnikáte prostredníctvom obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), nezabudnite ukladať účtovnú závierku do zbierky listín. Neuloženie účtovnej závierky v zákonnej lehote je dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom a uloženie pokuty, čo určite nie je v záujme žiadnej osoby podnikajúcej prostredníctvom spoločnosti.
Čítať viac

Právny mýtus #1 a 2 – použitie silnejšieho prostriedku obrany a čakanie na prvý úder

Veľa právnych mýtov, ktoré kolujú na internete, sa týkajú obrany a trestného práva. Často sa možno stretnúť napr. s tvrdením, že prostriedok obrany musí zodpovedať tomu, čo má útočník. Ďalším častým tvrdením je aj to, že brániť sa možno až po prvom údere/útoku od útočníka....
Čítať viac

Právna zaujímavosť #2 – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe inak ako písomne

Podľa ust. § 72 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce platí: ,,V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.“ Čo však v prípade, ak bol prejav vôle smerujúci k...
Čítať viac

Právny tip #4 – paušálna náhrada spojená s vymáhaním pohľadávky

Omeškaním dlžníka-podnikateľa vznikajú veriteľovi-podnikateľovi viaceré nároky, medzi ktoré patrí aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Čítať viac
1 2 3 4 5