Právny tip #7 – právo spoluvlastníka na náhradu v peniazoch

Právny tip #7 – právo spoluvlastníka požadovať náhradu v peniazoch od iného spoluvlastníka

Pokiaľ ste spoluvlastníkom určitej veci (napr. nehnuteľnosti), pričom túto vec užíva len iný spoluvlastník a nie aj Vy, môžete od tohto užívajúceho spoluvlastníka požadovať náhradu za úživanie aj Vášho spoluvlastníckeho podielu na veci.

Ako určite viete, veci nemusí vlastniť len jedna osoba, ale môžu byť aj v spoluvlastníctve viacerých osôb. Náš Občiansky zákonník rozoznáva bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré je charakteristické pre manželov, a podielové spoluvlastníctvo. Pre tento právny tip je relevantné podielové spoluvlastníctvo. 

Podielové spoluvlastníctvo je charakteristické tým, že každý spoluvlastník má na veci určitý podiel (napr. polovičný, štvrtinový a pod.). Podiely nemusia mať spoluvlastníci rovnaké, jeden spoluvlastník môže mať podiel napr. 90 % a druhý 10 %, prípadne môže byť spoluvlastníkov aj viac s rôznymi podielmi. 

Bez ohľadu na to, či má spoluvlastník väčšinový podiel (nad 50 %), alebo či má menšinový podiel (menej ako 50 %), každý spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru, akou sa tento spoluvlastník podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto spoluvlastníctva. Čo to znamená zjednodušene? 

Spoluvlastnícky podiel nepredstavuje určitú reálnu časť veci. 

Príklad, ak je v spoluvlastníctve 4-izbový byt a jeden spoluvlastník má štvrtinový podiel, neznamená to, že vlastní jednu z izieb. V skutočnosti platí, že tento spoluvlasntík vlastní v štvrtinovom podiele celý tento byt, avšak na právach a povinnostiach z neho sa podiela len v štvrtinovom rozsahu. Upresnenie príkladu: tento byt bol prenajatý a nájomca za jeho užívanie platí nájomné vo výške 400,- eur mesačne. Ak sa spoluvlastníci nedohodli inak, štvrtinový spoluvlastník má právo na štvrtinu z tohto nájomného (tzn. 100,- eur). Rovnako, pokiaľ by z tohto bytu vznikli náklady, štvrtinový podielový spoluvlastník sa podieľa na náhrade týchto nákladov v rozsahu jednej štvrtiny. A zároveň, v prípade rozhodovania o tomto byte s ostatnými spoluvlastníkmi sa pri ,,hlasovaní“ vychádza z väčšiny podielov. 

Čo v prípade, ak ste podielový spoluvlastník a vec v spoluvlastníctve užíva druhý spoluvlastník? 

Ako bolo uvedené vyššie, pokiaľ máte akýkoľvek veľký spoluvlastnícky podiel na veci, podľa výšky tohto podielu máte právo podieľať sa na právach vyplývajúcich z tejto veci. 

Ak nejde o špecifické okolnosti, pokiaľ vec v podielovom spoluvlastníctve užíva len jeden zo spoluvlastníkov, obohacuje sa na úkor ostatných spoluvlastníkov, ktorí vec neužívajú. Na strane takéhoto užívajúceho spoluvlastníka preto vzniká bezdôvodné obohatenie, ktoré by mal vydať ostatným spoluvlastníkom, ktorí vec neužívajú. Bezdôvodné obohatenie je možné vydať aj v peniazoch. 

 

Domnievate sa, že by Vám mal druhý spoluvlastník zaplatiť určitú čiastku za užívanie veci v podielovom spoluvlastníctve? Kontaktujte nás, radi sa na Váš prípad pozrieme. 

JUDr. Marek Šabík, advokát, publikované ku dňu 6.2.2022.

Ostatné články