Odsúdenie dlžníka za neplatenie dlhov?

Vedeli ste o tom, že za určitých okolností môže byť dlžník odsúdený na trest odňatia slobody? 

Možno ste sa už stretli s nepoctivým dlžníkom, ktorý odmieta zaplatiť dlh, pritom viete, že ako firma, príp. ako bežný občan  funguje ďalej. Takéhoto nepoctivého dlžníka je možné riešiť aj cez inštitúty trestného práva. V tomto článku sa zameriame na jeden zo zaujímavých trestných činov zameraných proti dlžníkom, a to trestný čin zvýhodňovania veriteľa.

Trestný čin Zvýhodňovania veriteľa

Trestný čin zvýhodňovania veriteľa je upravený v ust. § 240 Trestného zákona. Základná skutková podstata tohto trestného činu znie: 

,,Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“
 
Trochu teórie:
V tejto základnej skutkovej podstaty trestného činu možno vidieť nasledovné znaky:
– subjekt: konkrétny, a to dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky;
– subjektívna stránka: úmyselné zavinenie;
– objekt: ochrana veriteľov pred nepoctivými dlžníkmi, ktorí si vyberajú veriteľov a neplatia svoje dlhy pomerne každému veriteľovi podľa svojich možností;
– objektívna stránka: konanie páchateľa-dlžníka, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, ktorým tento páchateľ hoci aj čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa. 
 

Aký má význam tento trestný čin pri dlžníkoch v praxi?

Jednoducho povedané, pokiaľ Vám dlžník dlhuje peniaze a je po splatnosti, pričom peniaze Vám odmieta vrátiť, vyhovára sa alebo Vás ignoruje, pričom máte informácie o tom, že funguje ďalej, nie je vylúčené, že sa dopúšťa trestného činu zvýhodňovania veriteľa, nakoľko uprednostňuje iných veriteľov pred Vami. Za spáchaný trestný čin mu môže byť uložený aj trest odňatia slobody. 

Konkrétny príklad :

Dlžníkom je fyzická osoba – živnostník alebo právnická osoba (napr. s.r.o.). Tento dlžník Vám nezaplatil faktúru, ktorá je po splatnosti. Tohto dlžníka ste si preverili v zozname dlžníkov zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, finančnej správy a pod. a zistili ste, že tento dlžník nemá v týchto inštitúciách žiadne dlhy.* Keďže tieto registre sú verejné, nie je komplikované zistiť platobnú disciplínu dlžníka pri týchto inštitúciách.

Inými slovami, vyššie uvedeným inštitúciám dlžník svoje záväzky s najväčšou pravdepodobnosťou platí a Vám nie. Z uvedeného je možno vyvodiť záver, že tento dlžník uprednostňuje veriteľov (vyššie uvedené inštitúcie), čím môže naplniť jeden zo znakov skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa. 

*Pri obchodných spoločnostiach alebo bežných občanoch môže byť situácia o niečo komplikovanejšia, nakoľko nemusia mať povinnosť platiť poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ale zistiť iného veriteľa nemusí byť problém ani v tomto prípade. V takom prípade to chce len o niečo viac kreativity. 

Ako možno zistiť, či má dlžník aj iné dlhy?

Prípadné dlhy dlžníka môžete overiť nahliadnutím do: 

  1. Zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne;
  2. Zoznamu dlžníkov sociálnej poisťovne;
  3. Zoznamu dlžníkov finančnej správy;
  4. Centrálneho registra exekúcii.

Prípadne môžete využiť aj portál Finstat.sk, ktorý Vám pri určitých kategóriách dlžníkov vie prácu uľahčiť. 

Pokiaľ ste informácie o Vašom dlžníkovi vo vyššie uvedených zoznamoch a registri nenašli, aktivitu dlžníka je možné zistiť iným spôsobom. V takom prípade už záleží od konkrétnych okolností prípadu (tzn. treba si odpovedať na otázku, či objednáva dlžník od iných dodávateľov tovar alebo služby, resp. či funguje ďalej a vyvíja nejakú činnosť).

Aké hrozia sankcie dlžníkovi, ktorý sa dopustí trestného činu zvýhodňovania veriteľa? 

V základnej skutkovej podstate hrozí takémuto dlžníkovi trest odňatia slobody až na dva roky. 

V kvalifikovanej skutkovej podstate (§240 ods. 2), ktorá prichádza do úvahy ak dlžník spôsobí väčšiu škodu (aspoň 2 660,- eur), hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky

A v najprísnejšej kvalifikovanej skutkovej podstate tohto trestného činu (§ 240 ods. 3), ak dlžník činom spôsobí škodu veľkého rozsahu (aspoň 133 000,- eur), hrozí mu trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov

Máte dlžníka, ktorý Vám odmieta zaplatiť? 

Určite sa nám ozvite a nečakajte. Čím skôr sa situácia začne riešiť, tým je vyššia šanca na vymoženie pohľadávky od dlžníka. V službách našej advokátskej kancelárie máme viacero právnych možností ako primäť dlžníka zaplatiť svoje dlhy, preto Vám s Vašou situáciou radi pomôžeme. 

 

JUDr. Marek Šabík, advokát, 9.7.2021

Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo: 0940 100 211

Alebo pošlite e-mail na:
info@judrsabik.sk

Ostatné články