Nový trestný čin: Nebezpečné elektronické obťažovanie

Online šikana - nový trestný činOd 1.7.2021 prichádza do účinnosti nový trestný čin zameraný na online šikanovanie nazvaný ,,Nebezpečné elektronické obťažovanie“ upravený v § 360b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

 

 

Trestný čin Nebezpečného elektronického obťažovania

Znenie základnej aj kvalifikovaných skutkových podstát tohto trestného činu: 
,,§ 360 b Nebezpečné elektronické obťažovanie
(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že
a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo
b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
 
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na chránenej osobe, alebo
b) z osobitného motívu.
 
(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
c) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.“
 
Z citovaného vyplývajú nasledovné znaky základnej skutkovej podstaty tohto trestného činu:
subjekt: všeobecný, nakoľko páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek;
 
subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie;
 
objekt: objektom tohto trestného činu je ochrana jednotlivca, ktorý je neustále prenasledovaný páchateľom, pričom toto prenasledovanie dosahuje takú intenzitu, že sa u poškodeného vzbudí obava o jeho zdravie alebo život, prípadne dôjde k podstatnému zhoršeniu kvality jeho života. 
 
– objektívna stránka: spočíva v konaní páchateľa, ktorý cez elektronickú komunikačnú službu, počítačový systém alebo sieť (napr. internet, aplikácie, lokálna sieť a pod.), podstatným spôsobom zhorší kvalitu života inej osoby niektorým z nasledovných konaní: (i) dlhodobé ponižovanie, zastrašovanie, konanie v mene poškodeného alebo iné dlhodobé obťažovanie, alebo (ii) neoprávnené zverejnenie alebo sprístupnenie tretej osobe zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové záznamy prejavu osobnej povahy poškodeného (tzn. fotky, videá,  nahrávky, podobizne atď.), ktoré boli získané so súhlasom poškodeného, ktoré sú značnou mierou schopné ohroziť vážnosť alebo privodiť inú vážnu ujmu na právach poškodeného. 
 
 
Hroziaci trest v základnej skutkovej podstate: trest odňatia slobody až na tri roky. 
 
V kvalifikovaných, prísnejších skutkových podstatách tohto trestného činu možno vidieť zvýšenú ochranu chránených osôb alebo prísnejšie trestanie osobitného motívu páchateľa (ods. 2) a ochranu pred spôsobením značnej škody alebo snahe získať značný prospech, resp. trestanie recidívy (ods. 3). 
 
V prípade, ak páchateľ tento trestný čin spácha na chránenej osobe v zmysle ust. § 139 Trestného zákona (napr. dieťa, tehotná žena, blízka osoba, chorá osoba, odkázaná osoba, osoba vyššieho veku atď.), alebo spácha tento trestný čin z osobitného motívu podľa ust. § 140 Trestného zákona (napr. z pomsty, na objednávku, so sexuálnym motívom atď.), pôjde už o prečin, za ktorý páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky. 
 
A v prípade, ak tento trestný čin páchateľ spácha tak, že tým spôsobí značnú škodu (26 600,- eur a viac), alebo s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech (26 600,- eur a viac), alebo bol za takýto čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, hrozí mu trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. 
 
Pokiaľ ste obeťou kyberšikany alebo sa proti Vám vedie trestné stíhanie, kontaktujte nás a radi sa na Váš prípad pozrieme. 
 
JUDr. Marek Šabík, advokát, 28.6.2021
Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo: 0940 100 211

Alebo pošlite e-mail na:
info@judrsabik.sk

Ostatné články