Právny tip #4 – paušálna náhrada spojená s vymáhaním pohľadávky

Právny tip #4 – paušálna náhrada spojená s vymáhaním pohľadávky

Podľa ust. § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka platí: ,,Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nárokov podľa § 369, 369a a 369b aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“
 
Ak ste podnikateľ a Váš odberateľ – iný podnikateľ Vám nezaplatil načas faktúru, môžete od neho okrem sumy faktúry a úrokov z omeškania požadovať aj jednorazovú sumu vo výške určenej nariadením vlády Slovenskej republiky. Týmto nariadením je Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
V zmysle ust. § 2 tejto vyhlášky je výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky suma 40,- eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania dlžníka. Relevantná nie je ani výška dlžnej sumy. 
 
Na zaplatenie tejto sumy spolu so sumou faktúry máte nárok priamo zo zákona, preto nie je potrebná osobitná dohoda ani upozornenie podnikateľa-dlžníka.
 
Pokiaľ Vám podnikateľ-dlžník takto napr. nezaplatil viaceré faktúry, pričom ide o rôzne pohľadávky (tzn. nejde o umelé rozdelenie jednej pohľadávky na viac faktúr), paušálnu náhradu vo výške 40,- eur môžete požadovať pri každej nezaplatenej faktúre. 
 

Publikované ku dňu 28.8.2021

Ostatné články