Právna zaujímavosť #2 – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe inak ako písomne

Zaujímavosť z právneho sveta #2 – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe inak ako písomne

Podľa ust. § 72 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce platí: ,,V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.“

Ust. § 72 ods. 2 zase uvádza: ,,Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.“

Z citovaných ustanovení možno vyvodiť povinnú písomnú formu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Je preto ústne skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatné?

Odpoveď možno nájsť aj v ust. § 17 ods. 2 Zákonníka práce.

V ust. § 17 ods. 2 Zákonníka práce sa okrem iného uvádza, že právny úkon, ktorý sa neurobil vo forme, ktorý predpisuje zákon, je neplatný len v prípade, ak to zákon výslovne uvádza (tzn. obsahuje dikciu, inak je neplatný a pod.).

Cit: ,,Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca alebo na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.“

Vzhľadom na uvedené preto pri preukázateľnom ústnom skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe pôjde síce o porušenie Zákonníka práce, avšak takéto skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe bude platné a zamestnancovi pracovný pomer skončí.

Tento právny názor zastáva aj judikatúra. 

Podľa rozhodnutia sp. zn. 5 Cdo 129/2010 platí: ,,Prejav vôle vyjadrený jednostranným právnym úkonom pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Voči prítomnej osobe (t. j. osobe priamo účastnej pri právnom úkone, ktorý realizuje druhá osoba) prejav vôle pôsobí (je účinný) ihneď. Zamestnávateľ, ktorý určito a spôsobom nevzbudzujúcim žiadne pochybnosti oznámi zamestnancovi skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (napríklad za prítomnosti dotknutého zamestnanca a svedkov, telefonickým hovorom so záznamom, možno uvažovať aj o využití videokonferenčného systému) je platným právnym úkonom.“

Tým samozrejme nie sú dotknuté iné postihy za porušenie ustanovení Zákonníka práce. Tie však na platnosť skončenia nemajú vplyv.

Publikované ku dňu 1.9.2021

Ostatné články