Právny tip #1 – úroky z omeškania

Právny tip #1 – úroky z omeškania

Od dlžníka v omeškaní môžete požadovať úroky z omeškania, aj keď ste sa na tom osobitne nedohodli. Na vznik nároku na úroky z omeškania nie je potrebné dlžníka ani osobitne vyzývať. Už samotným omeškaním dlžníka vzniká nárok veriteľa požadovať zaplatenie istiny (dlžnej sumy) aj s úrokmi z omeškania. 

Výška úrokov z omeškania je rôzna v závislosti od subjektov právneho vzťahu.  V roku 2021 je výška úrokov z omeškania medzi podnikateľmi 9 % ročne a pri ,,bežných“ občanoch 5 % ročne. 

Vyššie uvedené predstavuje tzv. zákonný úrok z omeškania. Pokiaľ sa strany právneho vzťahu dohodli inak (napr. v zmluve si uviedli inú výšku úrokov z omeškania), uplatní sa tento zmluvný úrok z omeškania (pozor však na úžeru, limitáciu pri spotrebiteľských vzťahoch a iné inštitúty, ktoré zmluvne dohodnutý úrok z omeškania limitujú). 

Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ neexistuje dohoda o úrokoch z omeškania, nastupuje ten zákonný, pri ktorom netreba dlžníka ani osobitne vyzývať. 

Publikované ku dňu 20.8.2021

Ostatné články