Pokuta za nezakúpenú diaľničnú známku kvôli preklepu v ŠPZ?

Pokiaľ ste niekedy kupovali diaľničnú známku, určite ste si xy krát kontrolovali správnosť zadanej ŠPZ. Kontrola je vždy dobrá, ale čo v prípade, ak ste nesprávne zadali ŠPZ pri kúpe diaľničnej známky, nevšimli ste si to a bolo Vám doručené rozhodnutie o uložení pokuty?

V praxi často dochádzalo k prípadom pokutovania vodičov so zakúpenými diaľničnými známkami na ŠPZ, ktorá obsahovala preklep. Na túto problematiku sa pozrel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo dňa 25. marca 2020, sp. zn. 3Asan/34/2019 (ďalej len ako ,,Rozhodnutie NSSR 3Asan/34/2019″), ktoré bolo zverejnené aj v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 2/2021. 

Podľa Rozhodnutia NSSR 3Asan/34/2019 platí: 

,,Pri vyvodzovaní deliktuálnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10a ods. 1) je potrebné zvážiť všetky skutkové okolnosti danej veci, a to spravidla aj tie, ktoré sa týkajú správnosti poskytnutého evidenčného čísla vozidla, avšak pri ich posudzovaní treba zvoliť materiálny prístup. Zrejmá nesprávnosť, ako napr. drobný preklep pri zadaní evidenčného čísla vozidla (v nepatrnej časti, akou je napr. jedna číslica alebo písmeno), ktorá však z faktického hľadiska nemá za následok vznik škody v podobe neobdŕžania úhrady za vozidlo, ktoré reálne využíva diaľnicu, nemôže byť sama o sebe predpokladom pre naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu.

Z uvedeného Rozhodnutia NSSR 3Asan/34/2019 vyplýva, že nemožno čisto formálne vyvodzovať zodpovednosť a ukladať sankcie za nezaplatenú diaľničnú známku, ale treba posudzovať všetky (aj materiálne a nie len formálne) okolnosti. Takouto okolnosťou je aj preverenie, či pri zakúpení diaľničnej známky nešlo len o zrejmú nesprávnosť alebo preklep v zadávaní ŠPZ, ktorý nebol úmyselný a nenastal v úmysle vyhnúť sa plateniu za diaľničnú známku.  

Čo robiť, ak Vám je doručené rozhodnutie o uložení pokuty, resp. zastavili Vás na mieste s úmyslom Vás pokutovať?

V prípade, ak Vám je doručené rozhodnutie o uložení pokuty za nezaplatenú diaľničnú známku, a Vy ste zistili, že ste síce diaľničnú známku zakúpili, ale s preklepom (napr. ste zadali namiesto BA-212CS značku BA-212SC), odporúčame v lehote využiť prípustný opravný prostriedok, v argumentácii sa odkázať na vyššie citované Rozhodnutie NSSR 3Asan/34/2019 a do prílohy priložiť najmä potvrdenie o zaplatení diaľničnej známky s preklepom v ŠPZ. 

V prípade, ak Vás zastavili na mieste a chce Vám uložiť pokutu v blokovom konaní, pričom diaľničnú známku máte zaplatenú (avšak s preklepom), neodporúčame súhlasiť s prejednaním veci v blokovom konaní a zaplatiť pokutu, ale odkážte sa na vyššie spomenuté Rozhodnutie NSSR 3Asan/34/2019 a poukážte na zaplatenú diaľničnú známku s preklepom.

Len pre úplnosť spomenieme, že do blokového konania Vás hliadka nesmie nútiť. Vyplýva to z ust. § 84 ods. 1 Zákona o priestupkoch, podľa ktorého platí: ,,Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť.

Preto pokiaľ ste zaplatili za diaľničnú známku a nedopatrením došlo k zrejmej nesprávnosti, napr. k drobnému preklepu v ŠPZ v zmysle citovaného rozhodnutia, právne sa bráňte a neuznávajte svoju deliktuálnu zodpovednosť zaplatením blokovej pokuty. Zaplatením blokovej pokuty sa Vaše možnosti právnej obrany značne znížia. Vyplýva to z ust. §  84 ods. 3 Zákona o priestupkoch, podľa ktorého platí: ,,Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.“

 

Ak by ste potrebovali pomôcť s prípravou opravného prostriedku alebo posúdiť Vašu situáciu, pokojne nás kontaktujte. 

JUDr. Marek Šabík, advokát, 8.6.2021

Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo: 0940 100 211

Alebo pošlite e-mail na:
info@judrsabik.sk

Ostatné články