Právny tip #5 – účtovné závierky a zrušenie spoločnosti súdom

Právny tip #5 – účtovná závierka a zrušenie spoločnosti súdom

Ak podnikáte prostredníctvom obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), nezabudnite ukladať účtovnú závierku do zbierky listín. Neuloženie účtovnej závierky v zákonnej lehote je dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom a uloženie pokuty, čo určite nie je v záujme žiadnej osoby podnikajúcej prostredníctvom spoločnosti.

Podľa ust. § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka platí: 

,,Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak e) je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov…“

Podľa ust. § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka platí: 

,,Osoba podľa odseku 1 je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia; to neplatí, ak sa do zbierky listín ukladá podľa osobitného predpisu.“

Z vyššie citovaných ustanovení Obchodného zákonníka vyplýva, že spoločnosť je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku ako aj mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín. Zmeškanie zákonnej lehoty na splnenie tejto povinnosti o viac ako šesť mesiacov je dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom, pričom súd môže takto spoločnosť zrušiť aj bez návrhu (zjednodušene povedané, z vlastnej iniciatívy).

Napriek tomu, že v právnom tipe uvádzame ako príklad spoločnosť s ručením obmedzeným, táto povinnosť sa vzťahuje aj na akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie, družstvo a štátny podnik

Okrem toho, v zmysle ust. § 11 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri , registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu až do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní určité zákonom vymedzené povinnosti, medzi ktoré patrí aj predloženie listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín. 

Podnikatelia, ustriehnite si túto povinnosť, nakoľko jej nesplnenie môže viesť k drahým následkom. 

Publikované ku dňu 19.9.2021

Ostatné články