Právne služby Odborne a spoľahlivo Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a zodpovedne tak, aby sa na nás mohol za každých okolností spoľahnúť. Kontakt Právne služby Profesionálne a moderne Právne služby poskytujeme aj s využitím najmodernejších technológií a na vysokej úrovni v rôznych oblastiach práva. Kontakt Advokátska kancelária Osobne aj online Právne služby poskytujeme nielen osobne v sídle advokátskej kancelárie v meste Topoľčany, ale aj online či už cez e-mail alebo prostredníctvom videokonferencie Kontakt

Zmluvná dokumentácia

Pripravíme pre Vás zmluvnú dokumentáciu na mieru presne podľa Vašich požiadaviek. Nezáleží pritom, či potrebujete previesť nehnuteľnosť, uzatvoriť zmluvu s obchodným partnerom alebo zmluvne podchytiť akúkoľvek životnú alebo obchodnú záležitosť, vždy sa na nás môžete obrátiť.

Právne poradenstvo

Pomôžeme Vám nájsť vhodné riešenia pre Vaše právne problémy a navrhneme pre Vás najefektívnejší postup ako vyriešiť danú situáciu. Či už ide o právne stanovisko k určitej problematike, odpovede na právne otázky, vedenie obchodných alebo mimosúdnych rokovaní, radi Vám pomôžeme.  

Zastupovanie klientov

Našich klientov zastupujeme pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a inými správnymi orgánmi. Pokiaľ je proti Vám vedené správne, trestné alebo súdne konanie, prípadne máte záujem takéto konanie iniciovať, obráťte sa na nás a zverte Vaše zastúpenie do rúk profesionálov.

JUDr. Marek Šabík - advokát a obhajca Topoľčany

JUDr. Marek Šabík je advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8272. Advokátsku skúšku absolvoval s vyznamenaním. V advokácii pôsobí od roku 2016 a zameriava sa predovšetkým na občianske a obchodné právo. Právne služby poskytuje aj v ostatných oblastiach práva ako napr. daňové právo, rodinné právo, správne právo a trestné právo. Samozrejmosťou je aj zastupovanie klientov v súdnych konaniach. Vďaka bohatým skúsenostiam z prostredia informačných technológií sa venuje aj moderným oblastiam ako je doménové právo, právo internetových obchodov, riešenie právnych problémov spojených s online prostredím a IT sféra. JUDr. Marek Šabík poskytuje právne služby nielen osobne, ale tam, kde to povaha právnej služby umožňuje, aj s využitím moderných technológií na diaľku cez internet prostredníctvom videokonferencie, e-mailu, online chatu a pod..
...na čo sa zameriavame...

Právne oblasti

Obchodné právo

Právne služby poskytujeme v oblasti obchodného práva. Či už ide o zmluvnú agendu, spory medzi podnikateľmi, zakladanie spoločností alebo ich zmeny, vymáhanie pohľadávok alebo zastupovanie klientov v obchodných záležitostiach, klienti sa na nás môžu vždy spoľahnúť.

Občianske právo

Zasahuje niekto do Vašich práv alebo neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti? Potrebujete predať, darovať, zaťažiť alebo akokoľvek inak nakladať s nehnuteľnosťou? Radi Vám pomôžeme aj v právnych situáciách týkajúcich sa občianskeho práva, spotrebiteľského práva a práva nehnuteľností.

Rodinné právo

Venujeme sa aj rodinnému právu. Najčastejšie právne služby v tejto oblasti zahŕňajú príprava návrhov na rozvod a súvisiace zastupovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, návrhy na zvýšenie/zníženie výživného a iné.

Náhrada škody

Boli ste poškodený konaním tretej osoby? Zastúpime Vás pri vymáhaní Vášho nároku na náhradu faktickej škody, nemajetkovej ujmy, ako aj škody na zdraví, bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, a to od mimosúdneho rokovania až po prípadné súdne a exekučné konanie.

Daňové kontroly a daňové konania

Vedie sa voči Vám daňová kontrola alebo daňové konanie? Je spôsob výkony daňovej kontroly v súlade so zákonom? Bráňte sa pred nezákonným alebo neprimeraným výkonom daňovej kontroly alebo daňového konania.
Nezaplatil Vám niekto za tovar alebo službu? Odmieta Vám dlžník vrátiť požičané peniaze alebo sa len vyhovára? Zabezpečíme pre Vás vymáhanie pohľadávok od mimosúdneho riešenia až po exekúciu voči dlžníkovi. Nenechávajte Vaše peniaze nepoctivým dlžníkom.

Pracovné právo

Právne služby poskytujeme aj v oblasti pracovného práva. Predovšetkým sem patria právne služby pri uplatňovaní nárokov z neplatne skončeného pracovného pomeru, nárokov z náhrady škody spôsobenej zamestnancom alebo zamestnávateľom, príprava pracovných zmlúv alebo dohôd a iná pracovnoprávna agenda.

Správne právo

Potrebujete niečo vyriešiť s orgánom verejnej správy? Bola Vám rozhodnutím uložená sankcia a tá sa Vám zdá nezákonná alebo neprimeraná? Právne služby poskytujeme aj v oblasti správneho práva a radi Vás pred správnym orgánom zastúpime.

Trestné právo

Vedie sa voči Vám trestné konanie? Aj keď ste obvinený a vedie s voči Vám trestné konanie, stále platí prezumpcia neviny a máte právo na obhajobu. Využite svoje právo a zvoľte si obhajcu. Alebo opačne, ste toho názoru, že bol voči Vám spáchaný trestný čin? Pripravíme pre Vás kvalifikované trestné oznámenie a zastúpime Vás pri Vašich nárokoch poškodeného trestným činom.

Dohodnite si stretnutie

Nebojte sa ozvať sa a dohodnite si stretnutie. Stretnutie je možné nielen osobne v sídle našej advokátskej kancelárie v Topoľčanoch, ale aj online prostredníctvom videohovoru.

Vyplňte formulár nižšie alebo nám zavolajte na 0940 100 211 a dohodnite si stretnutie.