Vymáhanie pohľadávok

Medzi časté úkony patrí aj vymáhanie pohľadávok od neplatičov. Či už ide o faktúru po splatnosti, načas nezaplatenú pôžičku alebo úver, prípadne aj riešenie dlhov z iných právnych nárokov (napr. zmluvných pokút), vymôcť peniaze od dlžníka môže byť zdĺhavé a komplikované. Tieto starosti s vymáhaním dlhov od dlžníkov môžete nechať na našu advokátsku kanceláriu.

 

Aké služby poskytujeme pri vymáhaní pohľadávok? 

Poskytujeme komplexné právne služby v tejto oblasti, a to od mimosúdneho vymáhania, cez vymáhanie pohľadávok na súde až po exekúciu dlžníka. 

Postup je štandardne nasledovný: 

  1. V prvom kroku vypracujeme a pošleme dlžníkovi výzvu na mimosúdne vyriešenie veci (tiež nazývajú aj predžalobná výzva), v ktorej vyzveme dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy spolu s príslušenstvom ako sú napr. úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky a pod. 
  2. Pokiaľ výzva na mimosúdne vyriešenie veci nebude viesť k vymoženiu pohľadávky, ďalším krokom je súdne vymáhanie pohľadávok. V tejto fáze vo veľkej väčšine prípadov postupujeme podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, čo predstavuje rýchlejšiu formu vymáhania pohľadávok. V prípade, ak dlžník nepodá odpor voči platobnému rozkazu v lehote 15 dní v súlade so zákonom, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a je možné pristúpiť k exekúcii. Keďže v súdnom konaní Vás zastupujeme, Vaša osobná účasť v súdnom konaní vo veľkej väčšine prípadov nie je nutná a celú vec vieme vybaviť my. O všetkom by sme Vás v takom prípade bezodkladne informovali. Samozrejme, máte plné právo sa v prípade záujmu prípadných úkonov a pojednávaní zúčastniť, nie je to však Vaša povinnosť ak nejde o špecifické prípady (na to by sme Vás samozrejme upozornili).
  3.  Pokiaľ dlžník naďalej nezaplatil, vypracujeme a podáme návrh na vykonanie exekúcie na základe právoplatného exekučného titulu. Poverený exekútor následne vykoná exekúciu na majetok dlžníka a to jednotlivými spôsobmi exekúcie (napr. predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľných vecí, prikázaním pohľadávky z účtu v banke a pod.). 

Koľko stojí vymáhanie pohľadávok? 

Vymáhanie pohľadávok našou advokátskou kanceláriou Vás nemusí nič stáť, tzn. v prípade plného úspechu Vám náklady na nás bude povinný preplatiť dlžník ako náhradu trov konania. Inými slovami, výška pohľadávky sa pre dlžníka navýši o odmenu advokáta. 

Naša kancelária pri vymáhaní pohľadávok najčastejšie funguje formou tarifnej odmeny podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Výška odmeny advokátskej kancelárie za jednotlivé úkony právnej služby sa odvíja od výšky pohľadávky. Ako sme však uviedli vyššie, náklady na právne služby sú súčasťou náhrady trov súdneho konania, preto v prípade úspechu v takomto konaní Vám bude dlžník povinný zaplatiť nielen dlžnú sumu, ale aj náklady na právne služby.

 

Ako postupovať, ak máte záujem o vymáhanie pohľadávok? 

V prvom rade nás kontaktujte. Pred prevzatím prípadu na vymoženie pohľadávky Vám bezplatne posúdime jej predpokladanú vymožiteľnosť ako aj poskytneme informácie o ďalšom postupe. 

Sídlo advokátskej kancelárie máme v meste Topoľčany, ale väčšina prípadov vymáhania pohľadávok sa dá riešiť aj online na diaľku po celom území Slovenskej republiky. Záujemca o vymáhanie pohľadávok preto nemusí byť priamo z Topoľčian a okolia, ale z celého Slovenska. Vzdialenosť od našej kancelárie preto nie je prekážkou a všetko vieme vyriešiť aj na diaľku. Samozrejme je ale možnosťou aj osobné stretnutie. 

Pokojne nás preto kontaktujte, pošlite nám bližšie informácie o Vašej pohľadávke a bezplatne Vám pošleme ďalšie informácie. 

JUDr. Marek Šabík, advokát, 0940 100 211

 

Máte záujem o vymáhanie pohľadávok?

Vyplňte formulár nižšie alebo nám zavolajte na 0940 100 211 a prejdeme s Vami detaily spolupráce.