Day

1 septembra, 2021
Podľa ust. § 72 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce platí: ,,V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.” Čo však v prípade, ak bol prejav vôle smerujúci k skončeniu pracovného pomeru počas skúšobnej doby vykonaný inak ako písomne?
Read More